Учнівське самоврядування

Гімназійна символіка

blank

Учнівське самоврядування — це спосіб організації життя учнівського колективу, залучення учнів до планування, організації контролю та підбиття підсумків їх навчальної, трудової, суспільно — громадської діяльності.

Мета самоврядування:

Основною метою учнівського самоврядування гімназії є виховання творчої, соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації; формування особистості.

Завдання самоврядування:

 • вивчення потреб учасників освітнього процесу, що пов’язані з життям і діяльністю в гімназії;
 • виявленння потреб та інтересів, які можуть бути реалізовані в умовах гімназії в подальший період;
 • складання і здійснення плану діяльності органів самоврядування щодо реалізації виявлених потреб;
 • внесення коректив до плану діяльності органів самоврядування всіх учасників освітнього процесу;
 • оцінювання результатів запланованої діяльності.

Функції самоврядування:

 • Забезпечення порядку в гімназії, організація чергування;
 • Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 • Організаційна робота із збереженням гімназійного майна, підручників;
 • Підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, змагань;
 • Проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівського колективу.

Повноваження гімназійного самоврядування:

 • Затвердження складу гімназійного самоврядування;
 • Складання плану роботи на навчальний рік;
 • Розгляд пропозицій та склад учнів;
 • Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень члена уряду;
 • Заслуховування звітів міністрів гімназійного самоврядування.

Структура ліцейного самоврядування

blank

Президент ліцею

blank

Берестовський Євген – Президент гімназійного самоврядування. Є лідером учнівського самоврядування, слідкує за активною діяльністю уряду.

Повноваження та обов’язки Президента ліцею:

 • Президент ліцею є головною особою учнівського самоврядування;
 • Президент ліцею обирається учнями 8-11 класів шляхом голосування строком на один рік;
 • Повноваження Президента ліцеюпочинаються з моменту оголошення виборчою комісією про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної особи;
 • Президент ліцею не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед учнівською радою.

blank

Міністерства ліцейного самоврядування

Міністерство «Знання»:

 • Міністерство сприяє підвищенню інтересу учнів до знань, самоосвіти, самовдосконалення;
 • Контролює рівень навчальних досягнень учнів, організовує взаємодопомогу, консулат пункти у класах;
 • Допомагає учням у пошуково-дослідницькій роботі;
 • Забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальній діяльності;
 • Заохочує відмінників навчання, активістів;
 • Підтримує тісний зв’язок з бібліотекою, допомагає у збереженні та поновленні бібліотечного фонду.

Міністерство «Дозвілля»:

 • Організація змістовного дозвілля дітей із урахуванням їх інтересів;
 • Розвиток ініціативи та творчих здібностей дітей;
 • Залучення дітей до підготовки та проведення спортивно-масових, культосвітніх, розважальних програм і заходів

Міністерство «Житловий корпус»:

 • Міністерство допомагає педагогічному колективу гімназії у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів у спальному корпусі;
 • Здійснює контроль за санітарним станом кімнат учнів; дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у спальному корпусі;
 • Складає графік чергування учнів по поверхах, виставляє оцінки у заведену таблицю;
 • У разі потреби на засіданні міністерство розглядаються питання дисципліни окремих учнів (за поданням класних зборів).