Академічна доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ
про академічну доброчесність та корпоративну етику в КЗСОР «Сумський обласний академічний ліцей імені Дмитра Євдокимова»

1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність у КЗСОР «Сумський обласний академічний ліцей імені Дмитра Євдокимова» (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками КЗСОР «Сумський обласний академічний ліцей імені Дмитра Євдокимова» та здобувачами освіти.

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту освітнього закладу, Колективного договору та інших нормативних документів, актів чинного законодавства України.

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності КЗСОР «Сумський обласний академічний ліцей імені Дмитра Євдокимова», підтримці особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобіганні порушенню академічної доброчесності, розвитку корпоративної культури, забезпеченні академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету закладу освіти.

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми цього Положення.

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах: освітній (навчальній), науково-методичній та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

1.6. Завдання Положення:

 • адаптувати систему традиційних корпоративних настанов національної освітньої системи до сучасних реалій для забезпечення і підтримки сприятливого морального клімату в колективі та встановлення й дотримання етичних норм і правил;
 • забезпечити встановлення норм етичної поведінки як усередині колективу, так із зовнішніми спільнотами;
 • підтримувати та виховувати корпоративний дух, атмосферу довіри, взаємної поваги і порядності.

1.7. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу та працівників КЗСОР «Сумський обласний академічний ліцей імені Дмитра Євдокимова».

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час здійснення організації діяльності та з метою забезпечення довіри до результатів діяльності.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно зі ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.3. З метою забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі необхідно дотримуватися наступних принципів: демократизм; законність; соціальна справедливість; пріоритет прав і свобод людини та громадянина; рівноправність; гарантування прав і свобод; прозорість; професіоналізм та компетентність; партнерство і взаємодопомога; повага та взаємна довіра; відкритість і прозорість; відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.4. КЗСОР «Сумський обласний академічний ліцей імені Дмитра Євдокимова» здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

2.5. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції та законів України;
 • утвердження позитивного іміджу освітнього закладу, примноження його традицій;
 • дотримання загальноприйнятих етичних норм;
 • дотримання норм законодавства про авторські права;
 • повагу до осіб – учасників освітнього процесу;
 • об’єктивне та неупереджене відношення до працівників закладу освіти, учасників освітнього процесу;
 • якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків;
 • впровадження інноваційних методів діяльності;
 • підвищення фахової кваліфікації;
 • дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання довідок, доповідей, методичних матеріалів, творчих робіт, розпорядчих документів тощо;
 • нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернень громадян;
 • надання достовірної інформації;
 • уникнення приватного інтересу та конфлікту інтересів;
 • відповідальність за порушення академічної доброчесності;
 • повідомлення керівництва ліцею у разі отримання для виконання рішень та доручень, які є незаконними або такими, що ставлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, учасникам освітнього процесу, державним або суспільним інтересам.

2.6. Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (батьками, учнями, вихованцями) передбачає:

 • дотримання загальноприйнятих етичних норм;
 • повагу до педагогічних, інших працівників закладу освіти;
 • особисте виконання покладених функцій і завдань;
 • повагу до честі та гідності інших осіб;
 • використання у робочій інформації перевірених та достовірних джерел;
 • відмова від дачі хабара за отримання будь-яких переваг під час вирішення робочих питань та питань, пов’язаних з організацією освітніх послуг;
 • відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.7. Гідним для всіх учасників освітнього процесу є:

 • шанобливе ставлення до державної символіки, символіки закладу освіти;
 • дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • культура зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу;
 • дотримання правил високих стандартів ділової етики у спілкуванні та веденні переговорів, у тому числі телефонних (переговори мають вестися у спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації закладу загалом);

2.8. Неприйнятним для всіх учасників освітнього процесу є:

 • навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності;
 • участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання підроблених офіційних документів;
 • перевищення повноважень, що передбачені функціональними обов’язками, посадовими інструкціями, контрактами;
 • ведення в закладі освіти політичної, релігійної та іншої пропаганди;
 • використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів;
 • вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління в закладі освіти, у тому числі електронних сигарет; поява у закладі у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;
 • пронесення до закладу освіти зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.

3. Заходи з попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності

Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в гімназії використовується такий комплекс профілактичних заходів:

3.1. Інформування здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики.

3.2. Визнання в закладі освіти принципу відкритості, що забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, адміністративної та фінансової прозорості, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті гімназії.

3.3. Ознайомлення здобувачів загальної середньої освіти й педагогічних працівників із цим Положенням.

3.4. Посилений контроль адміністрації закладу освіти, науково-методичної ради щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо, щодо академічного плагіату, списування.

3.5. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

3.6. Усі співробітники та учасники освітнього процесу мають уникати дій, пов’язаних з корупційними правопорушеннями. З метою припинення та уникнення таких проявів усі особи, на яких поширюється дія цього Положення, мають право звернутися до Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції або юрисконсульта з відповідною скаргою.

3.7. Положення доводиться до батьківської громади, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу освіти.

4. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

4.1. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

4.2. За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу можуть бути притягнуті до такої форми відповідальності:

 • моральна;
 • дисциплінарна;
 • адміністративна та кримінальна;
 • відмова у присвоєнні чергової категорії (підтвердження раніше отриманої категорії);
 • інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.3. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі загальної середньої освіти притягуються до таких форм відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо);
 • попередження;
 • відрахування із закладу загальної середньої освіти тощо.

4.4. Порушення загальноприйнятих норм поведінки, ігнорування норм етики, моралі та громадської свідомості, етичних норм академічної та наукової діяльності може розглядатися як вчинення аморального проступку, що за своїм характером несумісний із продовженням роботи у закладі освіти.

4.5. Порушення норм цього Положення може передбачати накладання санкцій, у тому числі пониження на посаді або звільнення з посади за поданням Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики.

5. Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики

5.1. З метою виконання норм цього Положення в закладі освіти створюється Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики (далі – Комісія).

5.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації закладу освіти щодо накладання відповідних санкцій.

5.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері освіти та загальної середньої освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу загальної середньої освіти, Правилами внутрішнього розпорядку, іншими нормативними (локальними) актами та цим Положенням.

5.4. Склад Комісії затверджується наказом директора закладу освіти. Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

5.5. До складу Комісії можуть входити представники ради ліцею, учнівського самоврядування та педагогічного колективу.

5.6. Будь-який працівник закладу, здобувач загальної середньої освіти може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

5.7. Комісія зі свого складу обирає Голову та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні здійснює секретар.

5.8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки, визначені планом роботи, та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

5.9. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

5.10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

5.11. Комісія, не менше одного разу на рік, звітує про свою роботу перед колегіальним органом управління закладу освіти.

5.12. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи,
посада, клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

5.13. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

5.14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.
5.15. Повноваження Комісії:

 • одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;
 • залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні та програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;
 • проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів загальної середньої освіти;
 • ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти та наукової діяльності;
 • готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та науково-методичну діяльність;
 • надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

6. Заключні положення

6.1. Положення про академічну доброчесність схвалюється на засіданні педагогічної ради закладу освіти, затверджується та вводиться в дію наказом директора.

6.2. Положення набирає чинності з моменту підписання наказу.

6.3. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради закладу освіти та вводяться в дію наказом директора ліцею.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

 1. Хартія основних прав Європейського Союзу[Електронний ресурс]: Міжнародний документ від 07.12.2000. – Електронні текстові дані.  
  Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524
 2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV з наступними змінами та доповненнями. 
  Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» [Електронний ресурс]: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII з наступними змінами та доповненнями.
  Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 4. Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» [Електронний ресурс].
  Режим доступу: http://kpi.ua/code
 5. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. (Набрання чинності 28.09.2017) 
  Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/…/1484-znayomtesya-zakon-u
 6. Положення про академічну доброчесність комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики №34 Вінницької міської ради» [Електронний ресурс]
  Режим доступу: http://sch34.edu.vn.ua/kmcd.html

Наказ

Наказ про затвердження Положення про академічну доброчесність та корпоративну етику[83 Kb]