Критерії оцінювання навчальних досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти ліцею

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закдаду освіти здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до додатка 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних    вимог    оцінювання    навчальних   досягнень      учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» URL: https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/ ).

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 №1/9-430 «Щодо  методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти»  URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f4/cae/d10/5f4caed10f675968632995.pdf  та відповідно до вимог:

– навчальних програм для 5-9 класів (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas);

– навчальних програм для 10-11 класів (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv).